Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Vad är Basta?

 1. Ändamål och vision

Basta är ett brukarstyrt socialt företag som bedriver missbruksrehabilitering via det sociala företagandet. Organisationen ägs och drivs av människor som själva genomgått en missbruksrehabilitering på Basta, därav benämningen brukarstyrt. Genom det sociala företagandet skapar Basta förutsättningar för människor som står långt från arbetsmarknaden att få en anställning, ett boende, samt tillgång till egenmakt och brukarmakt.

Ändamålet med organisationen drivs genom Basta ideell förening. 100% av vinsten återinvesteras varje år för nyanställningar och vidareutveckling av verksamheten, det finns inget privat ägande. Alltsedan starten 1994 har Basta som organisation växt och omfattar idag en ideell förening och sex aktiebolag med verksamhet och anläggningar på olika platser i Sverige.

Huvudmålet för alla verksamheter inom Basta är att motverka utanförskap och social isolering. Genom brukarstyrningen möjliggörs för alla som kommer till företaget att bli inkluderade och på lika villkor ta del av organisationens utvecklingsmöjligheter. Över 90 % av alla medarbetare är rekryterade via missbruksrehabiliteringen, detta gäller även styrelse, VD:ar och verksamhetsansvariga osv.

 1. Verksamhet

Basta säljer dels en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering till kriminalvården och socialtjänsten och dels de varor och tjänster som produceras via det sociala företagandet.

Den arbetsinriktade missbruksrehabiliteringen sker på Bastas arbetsplatser genom det sociala företagandet. Genom arbetet stärks självkänslan, kommunikationsförmågan tränas och en ny yrkesidentitet skapas. Bastas rehabilitering grundar sig i egenmakten, empowerment, där personen ges möjlighet att själv ta makten i sitt liv med stöd av Bastas strukturer. Det unika med Basta är möjligheten att stanna kvar efter genomförd rehabilitering och i gemenskap med övriga driva det sociala företaget. Varje år är det minst 22 % som väljer att stanna kvar i förlängd rehabilitering.

Basta bedriver även socialt företagande inom områden såsom bygg och snickeri, tåg och klottersanering, hotell och restaurang, häst och hundnäring, pall och emballage, park och trädgårdstjänster samt fastighetsförvaltning. Från dag ett involveras den nya medarbetaren i ett lärande sammanhang. Genom en tydlig utvecklingstrappa ges möjlighet att gå från lärling till förlängd rehabilitering, till visstidsanställning, vidare till tillsvidareanställning och slutligen att kunna ansöka om medlemskap.

Bastas rehabiliteringsfilosofi

Bastas vision är ”Ett bättre liv är möjligt”, att utsatta människor kan förändra sina liv genom arbete och företagande. Att tro på människors inneboende kraft och förmåga till förändring. Basta visar att alla är beslutskapabla och en resurs i samhället. Bastas rehabiliteringsfilosofi är väl utvecklad och finns beskriven i olika skrifter och grundar sig främst på Bastas sex grundstenar: Arbetets roll, kvalitet, solidaritet, hälsa och ekologi, oberoendets stolthet samt det goda exemplet.

 1. Historia

Idén att starta ett socialt företag som ägs och drivs av före detta missbrukare kom till 1989 när Bastas grundare Alec Carlberg besökte sociala kooperativ i Italien. Alec Carlberg inspirerades av dessa italienska exempel, och då särskilt av San Patrignano, utanför Rimini, där vid tillfället 700 personer genomgick en missbruksrehabilitering samtidigt som de drev förstklassiga affärsverksamheter inom allt från hästuppfödning till restaurering av gamla målningar. Alec ville starta något liknande i Sverige, det vill säga en verksamhet som byggde på egenmakt och de kooperativa principerna och som riktade sig till människor som ville lämna ett liv i missbruk.

Alec bedrev sedan ett långt påverkansarbete och till sist var det fem Södertörnskommuner (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Tyresö samt Nynäshamn), som bidrog med medel genom förskottsköpta rehabiliteringsplatser. Detta gjorde att Basta kunde förvärva gården Tingsätra i Nykvarn för att skapa en bas för verksamheten. Under de följande tio åren återbetalades medlen till de fem kommunerna genom att de använde de förköpta rehabiliteringsplatserna. Det offentligas satsning på Basta var viktig för starten och skapade ett förtroende för verksamheten.

Basta Arbetskooperativ, ideell förening som bedriver näring, var namnet som registrerades på dåvarande Patent- och registreringsverket, PRV, hösten 1994. Samtidigt flyttade Alec tillsammans med fyra personer med tidigare erfarenhet av missbruk och kriminalitet till gården och det var starten för Basta.

Målet var då som nu att rehabilitera människor som under långa tider varit borta ifrån arbetsmarknaden på grund av missbruksproblem och/eller kriminalitet. Tanken var att de som sökte sig till Basta skulle påbörja en rehabilitering genom att tillsammans driva ett socialt företag. Bastas idéer om rehabilitering genom företagande visade sig vara hållbara och idag har företaget expanderat och utvecklats till en koncern med den ideella föreningen Basta som moderföretag, med anläggningar och verksamhet på flera platser runt om i Sverige.

 

 • 1994 Basta ideell förening bildas med säte i Nykvarn. 

 • 2003 Basta Väst AB bildas med säte i Fristad.

 • 2008 Basta Ragnhildsborg AB bildas med säte i Södertälje.

 • 2008 Fastigheten Sätravik förvärvas.

 • 2009 Basta Väst startar verksamhet utanför Alingsås.

 • 2009 Basta Väst köper klotter- och tågsaneringsföretaget Icko Clean.

 • 2010 Basta Väst köper MG Pall med inriktning på emballage- och pallverksamhet.

 • 2014 Basta Väst köper Brunsbo Gästgiveri, ett hotell- och konferenscenter utanför Skara. 

 • 2015 Basta omorganiseras. Basta Nykvarn AB bildas och Basta ideell förening utgör koncernmoder. 

 1. Organisation

Bastakoncernen består av Basta ideell förening som moderbolag med 2 dotterbolag samt 4 dotterdotterbolag.

Basta Nykvarn AB

Bedriver verksamhet i Nykvarn strax utanför Södertälje, förutom den arbetsinriktade missbruksrehabiliteringen så driver Basta Nykvarn flera produktionsenheter inom exempelvis parkskötsel, bygg, hundpensionat, stall, klottersanering, snickeri och vandrarhem.

Basta Väst AB

Driver verksamhet med bas på anläggningen i Norsesund. Basta Väst har successivt expanderat sin verksamhet och har via sina dotterbolag verksamhet även i Göteborgsområdet samt Skara.

Icko Clean AB

År 2009 förvärvade Basta Väst företaget Icko Clean med syfte att skapa en plats för arbetsträning via det sociala företagandet. Icko Clean arbetar med tvätt- och sanering av spårgående fordon men även med klottersanering, klotterskydd och bilrekonditionering. Arbetsområdet för Icko Clean är hela Västra Götalands län.

MG Pall AB

Året därefter, 2010, förvärvade Basta Väst företaget MG Pall. Syftet med köpet var att skapa fler plattformar inom Basta för arbetsträning, utveckling och anställningsmöjligheter. MG Pall arbetar med träemballage: att köpa, sälja och renovera olika slags lastpallar.

Basta Ragnhildsborg AB

År 2008 tillkom HVB-hemmet Ragnhildsborg i Södertälje till Bastakoncernen. Ragnhildsborg arbetar med personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk. Organisatoriskt är Basta Ragnhildsborg AB ett dotterbolag till Basta Nykvarn AB.

Kvarnstallet AB

Det allra senaste tillskottet till Bastakoncernen är Brunsbo Gästgiveri (formellt Kvarnstallet) som Basta Väst förvärvade år 2014. Brunsbo Gästgiveri i Skara är ett hotell- och konferenscenter där det bedrivs arbetsträning

 1. Referenser

A. Carlberg, Framtidens företagande – om socialt företagande och entreprenörskap, Nutek, 2007.

A. Carlberg, Ett bättre liv är möjligt – om empowerment och social mobilisering, Nutek, 2006.

A. Carlberg, Socialt företagande, Om den sociala ekonomins dynamik – Exemplet Basta Arbetskooperativ, Socialstyrelsen, 2001.

I. Nilsson & A. Wadeskog, Ur samhällets perspektiv – en introduktion till Socioekonomiska bokslut, Nutek, 2006.

I. Nilsson & A. Wadeskog, Ur samhällets perspektiv – sammanfattning av rapport om Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! kooperativen och Basta, Nutek, 2006.

C. Heule, Makt, kön och identitet – en utvärdering om att vara kvinna på Basta, Lunds universitet, Socialhögskolan, 2005.

C. Heule, Ideologi, Praktik & retorik – en utvärdering om Bastas etablering i Västsverige, Lunds universitet, Socialhögskolan, 2005.

C. Heule, Exemplet FUNK – att reproducera det idéburna projektet Basta, Lunds universitet, Socialhögskolan, 2002.

A. Meeuwisse, Ett högriskprojekt – om missbruksrehabilitering på Basta Arbetskooperativ, Sköndalsinstitutets skriftserier nr 18, Stockholm: Ersta Sköndal högskola, 2001.

F. Wijkström & J-H. Hansson, Civilt samhälle, social ekonomi eller non-profit? Fallet Basta Arbetskooperativ. Slutrapport från ett forskningsprojekt, Sköndalsinstitutets skriftserie nr 19, Stockholm: Ersta Sköndals högskola, 2001.