Basta Nykvarn: 08 – 552 414 00 | Basta Väst: 033 - 26 12 00 info@basta.se

Basta Integritetspolicy

Inledning

Denna policy säkerställer att Basta ideell förening och dess verksamheter och dotterbolag (nedan kallade
Basta) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Basta kan komma att behandla personuppgifter vid följande tillfällen:

1. När ett rekryteringssamtal genomförs inför rehabilitering
2. Under en rehabilitering.
3. När någon noteras som nära anhörig till person i rehabilitering.
4. Vid körkortsärenden med Transportstyrelsen under rehabilitering.
5. När någon söker anställning i Basta.
6. Under anställning i Basta.
7. Som medlem i föreningen eller som styrelseledamot i verksamhetsstyrelsen.
8. Som kund genom avtal eller i samband med försäljning av Bastas tjänster eller produkter.
9. Vid besök på någon av Basta-koncernens webbsidor.

Personuppgifter, syfte och rättslig grund.

1. När ett rekryteringssamtal genomförs inför rehabilitering

Uppgifter som kan behandlas

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om hälsa (t.ex. medicinska utredningar,
sjukdomar, vårdinsatser), uppgifter som beskriver social situation (t.ex. missbruk, familj, utbildning,
arbetslivserfarenhet, ekonomi, boende), kontaktuppgifter till handläggare hos placerande myndighet.

Syfte

Att utreda om rehabilitering, med stöd av Bastas rehabiliteringsmetod är lämplig, samt att fånga upp
behov för att kunna planera och administrera eventuell rehabilitering.

Rättslig grund

Samtycke till att behandla personuppgifter samt sekretesslättnad.

Lagringstid

Som längst 12 månader.

2. Under en rehabilitering

Uppgifter som kan behandlas

Namn, personnummer, bankkonto, kontaktuppgifter, foto, uppgifter om hälsa (t.ex. medicinska utredningar,
sjukdomar, vårdinsatser), uppgifter som beskriver social situation (t.ex. familj, utbildning,
arbetslivserfarenhet, ekonomi, boende), kontaktuppgift till nära anhörig, kontaktuppgifter till handläggare
(hos placerande myndighet, försäkringskassan etc.), kontaktlistor, journalanteckningar, nätverksloggar,
gemensam planeringskalender, körjournalsystem, laboratorietjänster, bokföring och redovisning.

Syfte

Att kunna genomföra en kvalitativ arbetsinriktad rehabilitering (inklusive alla stödfunktioner).

Rättslig grund

Samtycke till att behandla personuppgifter samt sekretesslättnad, avtal, bokföringslag.

Lagringstid

Som längst 24 månader efter avslutad rehabilitering. Personuppgifterna genomgår en
gallringsprocess efter avslutad rehabilitering, då endast uppgifter som kan vara relevanta för att
kunna följa upp rehabiliteringen sparas.

3. När någon noteras som nära anhörig

Uppgifter som kan behandlas

Namn, kontaktuppgifter

Syfte

Syftet med behandlingen är att Basta, vid behov, snabbt ska kunna kontakta närmast anhörig under
rehabilitering eller anställning.

Rättslig grund

Samtycke till att behandla personuppgifter samt sekretesslättnad.

Lagringstid

Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

4. Vid körkortsärenden med Transportstyrelsen under rehabiliteringen

Uppgifter som behandlas

Namn, personnummer, kontaktuppgifter samt medicinskt underlag efterfrågat av Transportstyrelsen.

Syfte

Att kunna bistå med provtagning och administration vid körkortsärenden.

Rättslig grund

Samtycke till att behandla personuppgifter vid körkortsärenden.

Lagringstid

Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

5. När någon söker anställning i Basta

Uppgifter som kan behandlas

Namn, personnummer, kontaktuppgifter samt betyg, intyg, avtal och omdömen från tidigare
arbetslivserfarenheter.

Syfte

Syftet med behandlingen är att ge alla sökanden rättvis chans och bedömning vid tillsättandet av en
tjänst.

Rättslig grund

Avtal

Lagringstid

Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

6. Vid anställning i Basta

Uppgifter som kan behandlas
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto, lön, datum för semester, datum för
sjukfrånvaro, kontaktuppgifter till närmast anhörig, utvecklingssamtal samt uppgifter i administrativa
system, stödsystem för IT-support, nätverksloggar, inventarielistor, kontaktlistor, gemensam
planeringskalender, körjournalsystem, laboratorietjänster, bokföring och redovisning.

Syfte

Syftet med behandlingen är att kunna sköta administrationen kring anställningen enligt gällande
lagstiftning.

Rättslig grund

Samtycke, avtal, intresseavvägning, bokföringslag.

Lagringstid

Uppgifter om anställningens varaktighet och art sparas som längst tio år efter det att anställningen
avslutats. Dessa uppgifter är: namn, personnummer, uppgifter om anställningsform och
anställningstid. Övriga uppgifter sparas bara så länge som krävs för att uppfylla syftet med
behandlingen.

7. Som medlem i föreningen eller som styrelseledamot i verksamhetsstyrelsen

Uppgifter som kan behandlas

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, bankkonto, uppgifter i administrativa system, stödsystem
för IT-support, nätverksloggar, inventarielistor, kontaktlistor, gemensam planeringskalender,
körjournalsystem, bokföring och redovisning.

Syfte

Syftet med behandlingen är att kunna sköta administration kring verksamheten.

Rättslig grund

Samtycke, avtal, bokföringslag.

Lagringstid

Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

8. Som kund genom avtal eller i samband med försäljning av Bastas tjänster eller
produkter

Uppgifter som kan behandlas

Personnummer, namn, uppgifter i samband med köp av tjänst och produkt samt kontaktuppgifter.

Syfte

Syftet med behandlingen är att kunna föra kundregister för uppdrag samt marknadsföring.

Rättslig grund

Samtycke, avtal, bokföringslag.

Lagringstid

Som längst 24 månader efter senaste kontakten med Basta.

9. Vid besök på någon av Basta-koncernens webbsidor

Uppgifter som kan behandlas

Uppgifter som någon själv fyller i och skickar från ett formulär på någon av våra webbsidor. Det kan
vara kontaktuppgifter som namn, epostadress eller telefonnummer. Dessutom använder vi s.k.
cookies på våra webbplatser. Det är en liten textfil som lagrar information om användningen av vår
webbsida, t.ex. vilken typ av enhet som ansluter, geografiska uppgifter om varifrån anslutningen
sker, hur länge besökaren stannande på webbplatsen, etc. Inga av dessa uppgifter kan knytas direkt
till en person.

Syfte

Syftet med att behandla uppgifter från webbsideformulär är att vi ska kunna svara på förfrågningar,
ta bokningar och beställningar. Inga sådana personuppgifter samlas in automatiskt, utan skickas in av
personen. Syftet med att lagra information i s.k. cookies är att få en bild av hur besökare använder
webbsidan och används av oss för att få statistik över besöken på webbplatserna. Besökare på
webbplatserna kan enkelt både neka lagring av cookies eller ta bort dem från sin enhet.

Rättslig grund

Samtycke

Lagringstid

Så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen.

Undantag från lagringstid

Personuppgifter sparas i enlighet med denna integritetspolicy, men Basta kan komma att spara vissa
uppgifter längre om det behövs för att följa gällande lagstiftning eller för att bevaka intressen vid t.ex. en
juridisk process.

Till vem lämnar Basta ut personuppgifter?

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part förutom på det sätt som beskrivs nedan.
Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag inom socialtjänst, kriminalvård, näringsliv, privatpersoner
samt insatser inom hälso- och sjukvård kan lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav, avtal och samtycke.
I övriga fall endast som följd av lagkrav eller myndighetsbeslut.

Var finns alla personuppgifter?

För att säkerställa en riktig hantering dokumenteras alla kategorier av personuppgifter som hanteras inom
Basta i ett särskilt register. I registret beskrivs vilken typ av uppgifter som lagras, var de lagras och vem som
hanterar dem.

Hur skyddar Basta personuppgifter?

Basta vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda hanteringen av uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att Basta har utarbetade rutiner och regler kring hantering och
lagring av data. Mer om detta finns att läsa i Bastas IT-användarpolicy samt i Bastas IT-säkerhetspolicy. Ett
dataskyddsombud har utsetts och registrerats hos Datainspektionen.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att ta del av de personuppgifter rörande dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att
uppgifter ändras om de är felaktiga.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och kan komma att ändras när förutsättningar eller
lagstiftning ändras.

Personuppgiftsansvarig

Styrelseordförande: Basta Ideell Förening, Orgnr 802017-8433

Dataskyddsombud

Kontakt: dataskyddsombud@basta.se

Kontakt- och adressuppgifter

Övriga kontaktuppgifter hittas på basta.se/kontakt